16. - 18.07.2020/Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

Kardiovaskulárny systém a obezita – NEBEZPEČNÁ KOMBINÁCIA

Registrácia na podujatieProgram

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  makara.peter@vpl.sk
  Prezident kongresu
 • Doc. MUDr. Maria Belovičová Doc. MUDr. Maria Belovičová, PhD. mim. prof., prezidentka SSPO
  mriab9@gmail.com
  Vedecký sekretár

Hlavné témy KONGRESU

 • KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM A OBEZITA – NEBEZPEČNÁ KOMBINÁCIA
 • SENIOR A METABOLICKÝ SYNDRÓM
 • DETSKÁ OBEZITA A MOŽNÉ SPOSOBY JEJ RIEŠENIA
 • OBÉZNY PACIENT A JEHO „KYTICA DIAGNÓZ“
 • PRAKTICKÉ WORKSHOPY MANAŽMENTU OBEZITY

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
MUDr. Peter Makara, MPH prezident
MUDr. Michaela Macháčová viceprezidentka
MUDr. Peter Pekarovič vedecký sekretár
MUDr. Peter Lipovský predseda mladých praktikov

Vedecký výbor konferencie
MUDr. Bachledová Stanislava
Doc. MUDr. Belovičová Mária, PhD.mim. prof.
MUDr. Bendová Jana, PhD.
MUDr. Blahová Beáta
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Lipták Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH
MUDr. Matusová Mária
MUDr. Minarik Peter
Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD.
MUDr. Ostrovská Soňa
MUDr. Pekarovič Peter
MUDr. Resutíková Ľudmila
MUDr. Straková Jana
MUDr. Šimková Adriana

Odborný program
MUDr. Peter Makara, MPH,
E-mail: peter.makara@gmail.com

MUDr. Michaela Macháčová
E-mail: machacova@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov
MUDr. Jana Bendová
E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Predpokladaný
počet kreditov 18

organizuje


Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL,
Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie SSPO
a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SKSaPa

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov kongresu zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.obezitologia.idl.sk
Abstraktová zóna bude prístupná do 31. 5. 2020.

Abstrakty na stiahnutie v PDF

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL, SSPO a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 11132020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím: marcela.idlbekova@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
31. 5. 2020 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 6. 2020 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
31. 5. 2020 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
31. 5. 2020 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
30. 6. 2020 - uverejnenie definitívneho programu na www.obezitologia.idl.sk

Program

Odborný program v na stiahnutie v PDF

Prehľadný program v na stiahnutie v PDF

16. 7. 2020

 • 13:00 – 13:30

  Slávnostné otvorenie konferencie:MUDr. Peter Makara, MPHDoc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof.Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD. MPH, MBA, mim. prof. Mgr. Iveta MichalcováProf. ThDr. Peter Vansáč, PhD.

 • 13:30 – 14:00

  State of the art lecture 1Prínos ambulantného monitorovania tlaku krvi (AMTK) pre manažment pacientov s metabolickým syndrómom Ľ. Gašpar (Bratislava)

 • 14:00 – 15:15

  KARDIOLOGICKO-DIABETOLOGICKÝ BLOKPredsedníctvo: P. Blažíček, Ľ. Gašpar, A. Šimková

  Nový pohľad na aterosklerózu: od cholesterolu k zápalovým markerov P. Blažíček, D.Bartko (Bratislava), Š. Madarasz, L. Danihel (Ružomberok)

  Význam stanovenia subfrakcií lipoproteínov pri metabolickom syndróme S. Oravec, P. Blažíček (Bratislava)

  Amputácie pri syndróme diabetickej nohy – quo vadis? Ľ. Gašpar (Bratislava)

  Vzťah medzi tukovým tkanivom a vitamínom D D. Prídavková, A. Klimentová, M. Mokáň (Martin)

  Diskusia

 • 15:15 – 15:30

  Prestávka

 • 15:30 – 16:00

  State of the art lecture 2Predsedníctvo: P. Makara, J. Kaňuch, M. Belovičová

  Křižovatky a nové trendy ve vývoji operační léčby obezity a metabolických onemocněníM. Fried (Praha)


 • 16:00 – 17:30

  BLOK SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIEPredsedníctvo: M. Belovičová, P. Makara, K. Gazdíková, J. Kaňuch

  Obezita preventabilný rizikový faktor chronickej obličkovej choroby K. Gazdíková (Bratislava)

  Obezita a nádorové ochorenia M. Rečková (Poprad)

  Legislatíva v ošetrovateľstve I. Michalcová (Bardejov)

  Obézny pacient s CHOCHP – nový či opomenutý fenotyp CHOCHP? P. Joppa, P. Pobeha, V. Koblížek (Košice)

  Úloha mikrobiómu – vzťah dysmikrobiózy k prevalencii nekontagióznych chorôb I. Kajaba, M. Belovičová, E. Hybenová, L. Staruch, S. Sekretár (Bratislava, Bardejov)

  Diskusia

 • 17:30 – 19:00

  BLOK TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVEPredsedníctvo: M. Kačmariková, R. Ochaba

  Kroky k rozvoju a zvýšeniu pohybovej zdravotnej gramotnostiM. Rafajdus (Trnava)

  Vplyv voľnočasových aktivít adolescentov/študentov vysokých škôl na zdravie K. Grendová, K. Bartková (Trnava)

  Aktuálne pohybové návyky a subjektívne vnímanie fyzickej kondície slovenskej populácie A. Plšková, M. Kačmariková, R. Ochaba (Trnava, Bratislava)

  Súčasné stravovacie návyky podmieňujúce vznik nadváhy a obezity na Slovensku A. Plšková, M. Kačmariková, R. Ochaba (Trnava, Bratislava)

  Vývoj stravovacích návykov u seniorov R. Ochaba, L. Wsolová (Bratislava)• Diskusia

 • 19.30

  Večera

17. 7. 2020

 • 8:00 – 09:45

  PEDIATRICKÝ BLOKPredsedníctvo: D. Jurečková, A. Ondrušová, B. Bláhová

  Výživa detí vo vybraných slumoch v NairobiA. Ondrušová (Trnava)

  Vplyv environmentálnych faktorov a zložiek potravy „západnej diéty“ na rozvoj metabolického syndrómu D. Černochová, J. Kohanová, J. Poddaná, E. Mendelová, M. Čiljaková (Ľubochňa)

  Aký vplyv majú endokrinné disruptory na vznik obezity u detí D. Jurečková, Ľ. Murínová, T. Trnovec (Michalovce, Bratislava)

  „50 odstínů špeků“, aneb přístup k léčbě obézních dětí v Dětské léčebně Křetín K. Bednaříková, M. Bednaříková, J. Prudilová (Křetín, ČR)

  Psychologický obraz vlastného tela u detských pacientov s obezitou A. Nikulin , Z. Pavlišinová (Bardejovské Kúpele)

  Kúpeľná liečba obezity – áno či nie? Z. Pavlišinová, Ľ. Šimcová, A. Nikulin (Bardejovské Kúpele)

  Diskusia

 • 09:45 – 10:00

  Prestávka

 • 10:00 – 11:30

  REHABILITAČNÝ BLOKPredsedníctvo: K. Hornáček, P. Lipovský

  Kinezioterapia obézneho pacienta K. Hornáček, R. Bednár (Bratislava, B. Bystrica)

  Mechanické podpory srdca a obezita K. Sládeková, P. Lesný (Bratislava)

  Projekt Európskeho zväzu kúpeľov (ESPA) v Európskej platforme pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie J. Zálešáková (Bratislava)

  Liečebno-preventívny program „Obezita“ v kúpeľoch Bojnice M. Trungelová, V. Danková, M. Slezáková (Bojnice)

  Metabolický syndróm a joga R. Bednár (Banská Bystrica)

  Diskusia

 • 11:30 -13:15

  SLOVENSKÁ OBEZITOLOGICKÁ ASOCIÁCIA Predsedníctvo: Ľ. Fábryová , P. Minárik

  Manažment diabezity – glukocentrický vs obezitocentrický uhol pohľadu Ľ. Fábryová (Bratislava)

  Vplyv DŠNF (diabetes špecifickej nutričnej formuly) na kompenzáciu diabetu a redukciu hmotnosti V. Kissová (Nitra)

  Obezitou indukovaná nefropatia M. Demeš, A. Illes, O. Nyitraiová (Bratislava)

  Kognitívna dysfunkcia ako komplikácia diabezity B. Ukropcová (Bratislava)

  Zdieľaná prevencia diabetu, kardiovaskulárnych chorôb a zhubných nádorov P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)

  Obezita ako rizikový faktor nádorových ochorení – vníma to laická verejnosť? D. Mináriková, P. Minárik (Bratislava)

  Diskusia

 • 13:15 – 14:15

  Obed

 • 14:15 – 16:00

  DERMATOLOGICKÝ BLOKPredsedníctvo: H. Zelenková, P. Pekarovič

  Ulcere cruris u obéznych pacientovH. Zelenková (Svidník)

  Erysipelas cruris a obezitaM. Sakalíková (Svidník)

  Lymfedém alebo obezita ? L. Zeherová (Svidník)

  Technické problémy kompresie u obéznych pacientov L. Zeherová (Svidník)

  Obézni pacienti a ich zaradenie do klinických štúdií L. Gibejová (Svidník)

  ...to ste ešte asi nevideli H. Zelenková (Svidník)

  Diskusia

 • 16:00 – 16:30

  State of the art lecture 3Predsedníctvo: P. Makara, J. Bendová, M. Belovičová

  Jak přistupovat k obéznímu pacientovi v intenzivní péči ?P. Kohout (Praha)

 • 16:30 – 16:45

  Prestávka

 • 16:45 – 18:00

  SENIORI A OBEZITAPredsedníctvo: P. Olexa, J. Fillo, J. Bendová

  Malnutrícia, fragilita a sarkopenická obezita P. Olexa (Košice)

  Vyhodnotenie sledovania nutričného stavu hospitalizovaných pacientov na Klinike geriatrie a gerontológie UN NsM Košice Š. Tóth, P. Olexa, J. Wohlfart (Košice)

  Význam korekcie malnutričného statusu pre hojenie chronických rán – kazuistika J. Wohlfart (Košice)

  Starnúci muž, preventívna medicína, prejavy nedostatku testosterónu, metabolický syndróm, obezita a možnosti riešenia J. Fillo, M. Levčíková (Bratislava)

  Diskusia

 • 18:00 – 18:30

  BLOK LFUK MARTINPredsedníctvo: T. Baška

  Behaviorálne a sociodemografické determinanty telesnej hmotnosti a výšky u slovenských školákov E. Štefanová, T. Baška, J. Kopčáková, P. Bakalár, H. Hudečková (Martin, Košice, Prešov)

  Body mass index u adolescentov – úskalia jeho interpretácie T. Baška, E. Štefanová, P. Bakalár (Martin, Prešov)

  Diskusia

 • 18:30 – 19:30

  HEPATOLOGICKÝ BLOK Predsedníctvo: M. Belovičová, B. Nováková

  Steatóza, fibróza a ložiskové zmeny pečene v ultrazvukovom obraze Nováková-Palovičová B., J. Tuma (Košice, Uster)

  Obezita, diabetes mellitus, fibróza pečene a ich vzájomné interakcie M. Belovičová (Bardejov), J. Kaňuch (Raslavice), P. Matula (Košice)

  Prokinetiká v liečbe pacientov s metabolickým syndrómom Nováková-Palovičová B., J. Tuma (Košice, Uster)

  Metabolický syndróm a hepatitída C M. Belovičová (Bardejov), V. Ivanková (Michalovce), M. Nemčíková (Prešov)

  Increased blood ammonia and intrahepatic microcirculation disorders at the chronic liver diseases patients with initial stages of liver fibrosis and its correction T. Ermolova (Sankt-Petersburg)

 • 20:00

  VEČERA

18. 7. 2020

 • 8:00 – 10:00

  WORKSHOP STOB

  Význam edukácie v prevencii nadváhy a obezity H. Vrabcová (Bratislava)

  Jak komunikovat s pacientem a jak ho motivovat ke změne P. Mocová (Praha)

 • 10:15 – 11:00

  SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE VÝŽIVU Predsedníctvo: A. Penesová, J. Babjaková

  Chronobiológia a chrononutrícia – ako môžu cirkadiánne rytmy ovplyvňovať zdravie a hmotnosť J. Babjaková, A. Penesová, M. Sedliak (Bratislava)

  Špecifiká manažmentu extrémne obézneho pacientaA. Penesová, M. Páleník, A. Havranová, Ž. Rádiková (Bratislava)

  Diskusia

 • 11:00 – 12:00

  VEREJNO-ZDRAVOTNÍCKY BLOK Predsedníctvo: M. Avdičová, A. Bražinová, T. Kimáková, I. Mironyiuk

  Indexy obezity v populácii klientov Poradní zdravia za obdobie 1993-2018 A. Bražinová, Z.Kľocová Adamčáková, M. Avdičová

  Fit Senior v Banskej Bystrici – prvé skúsenosti Z. Kľocová Adamčáková, D. Ivaničová (Banská Bystrica)

  Komparatívna analýza nadhmotnosti a obezity vybraných skupín študentov univerzity T. Kimáková (Košice)

  Roľ fizičeskoj terapiji v rešeniji problem ožirenija kak vyzov dlja sistemy obščestvennogo zdravoochranenija v Ukrajine I. Mironyiuk , M. Dub (Užhorod, Ukrajina)

  Diskusia

 • 12:00 – 12:15

  Prestávka

 • 12:15 – 14:30

  BLOK VŠZaSP SV. ALŽBETY Predsedníctvo: P. Vansáč, A. Gállová, M. Popovičová

  Obezita z pohľadu BiblieP. Vansáč (Michalovce)

  Sociálne a duchovné aspekty zdravotnej starostlivosti o maloletých na oddeleniach intenzívnej medicíny A. Gallová (Rimavská Sobota)

  Porovnanie zdravotného uvedomenia obyvateľstva ohľadne chronických chorôb pečene – západ verzus východ Slovenska I. Balážová, M. Belovičová, P. Matula (Bardejov, Michalovce, Košice)

  Riziká obezity u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením M. Popovičová, T. Hudáková (Michalovce, Prešov)

  Aktivity vysokoškolákov študijných odborov z oblastí pomáhajúcich profesií zamerané na udržanie optimálnej hmotnosti D. Barkasi (Michalovce)

  Vplyv stredomorskej stravy na zdravie jedinca J. Babečka (Bratislava)

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Podujatie Podporili

 • a_sig_horiz_2c_bk_jpg.jpg
 • logo apteo.jpg
 • axonlab_cmyk logo.jpg
 • dm_bk_logo18 [converted].jpg
 • ewo_pharma_cmyk_co.jpg
 • logo herbex 300 dpi.jpg
 • logo zepter_2013_cmyk_282.jpg
 • logo osveta.jpg
 • promed_cmyk.jpg
 • servier logo v krivkach.jpg
 • 36114861_300x300.jpg
 • logo topnatur
 • logo volvo.jpg
 • logo vszp.jpg
 • worwag_logo_a5.jpg
 • zentiva logo.png
 • logo zepter_2013_cmyk_282.jpg