16. - 18.07.2020/Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

Kardiovaskulárny systém a obezita – NEBEZPEČNÁ KOMBINÁCIA

RegistráciaProgramAktívna účasť

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  makara.peter@vpl.sk
  Prezident kongresu
 • Doc. MUDr. Maria Belovičová Doc. MUDr. Maria Belovičová, PhD. mim. prof., prezidentka SSPO
  mriab9@gmail.com
  Vedecký sekretár

Hlavné témy KONGRESU

 • KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM A OBEZITA – NEBEZPEČNÁ KOMBINÁCIA
 • SENIOR A METABOLICKÝ SYNDRÓM
 • DETSKÁ OBEZITA A MOŽNÉ SPOSOBY JEJ RIEŠENIA
 • OBÉZNY PACIENT A JEHO „KYTICA DIAGNÓZ“
 • PRAKTICKÉ WORKSHOPY MANAŽMENTU OBEZITY

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Vedecký výbor
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Prim. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Doc. PhDr. Andrea Gallová, PhD.
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (Praha)
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Peter Makara, MPH
Prim. MUDr. Peter Olexa, PhD.
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD.

Organizačný výbor
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Ján Kaňuch

Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Predpokladaný
počet kreditov 16

organizuje


Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL,
Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie SSPO
a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SKSaPa

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov kongresu zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.obezitologia.idl.sk
Abstraktová zóna bude prístupná do 31. 5. 2020.

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

PoplatkyRegistrácia do 31. 05. 2020Registrácia po 31. 05. 2020Registrácia na mieste
LEKÁR Členovia SSVPL a SSPO 25 EUR 35 EUR 35 EUR
LEKÁR Nečlenovia SSVPL a SSPO 40 EUR 50 EUR 50 EUR
Sestra – člen SKSaPA 10 EUR 15 EUR 15 EUR
Sestra – nečlen SKSaPA 20 EUR 25 EUR 25 EUR
MEDICÍNSKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI 20 EUR 25 EUR 25 EUR
Pozvaní prednášatelia, VIP hostia Bezplatne Bezplatne Bezplatne

Účastnícky poplatok poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL, SSPO a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 11132020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím: marcela.idlbekova@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
31. 5. 2020 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 6. 2020 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
31. 5. 2020 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
31. 5. 2020 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
30. 6. 2020 - uverejnenie definitívneho programu na www.obezitologia.idl.sk

Program

Celý program nájdete v PDF

16.7.2020

 • 13.00 - 13.30 Slávnostné otvorenie konferencie
 • 13.30 - 14.00 STATE OF THE ART LECTURE
 • 14.00 - 15.15 KARDIOLOGICKO-DIABETOLOGICKÝ BLOK
 • 15.15 - 15.30 Prestávka
 • 15.30 - 17.30 BLOK Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie
 • 17.30 - 19.00 BLOK Trnavskej univerzity v Trnave
 • 19.30              Večera

17.7.2020

 • 08.00 - 10.00 PEDIATRICKÝ BLOK
 • 10.00 - 10.15 Prestávka
 • 10.15 - 12.00 FBLR BLOK
 • 12.00 - 13.30 SLOVENSKÁ OBEZITOLOGICKÁ ASOCIÁCIA
 • 13.30 - 14.30 Obed
 • 14.30 - 16.00 DERMATOLOGICKÝ BLOK
 • 16.00 - 16.45 STATUE OF THE ART LECTURE
 • 16.45 - 17.00 Prestávka
 • 17.00 - 18.00 SENIORI A OBEZITA
 • 18.00 - 18.30 BLOK LFUK Martin
 • 18.30 - 19.30 HEPATOLOGICKÝ BLOK
 • 20.00              Večera

18.7.2020

 • 08.00 - 10.00 WORKSHOP STOBu
 • 10.00 - 10.15 Prestávka
 • 10.15 - 11.00 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE VÝŽIVU
 • 11.00 - 12.00 VEREJNO-ZDRAVOTNÍCKY BLOK
 • 12.00 - 12.15 Prestávka
 • 12.15 - 14.00 BLOK VŠZaSP sv. Alžbety


Registrácia

 • Pasívna účasť
 • Aktívna účasť
Kontaktné údaje
Pozícia
Kontaktné údaje - pracovisko
Kontaktné údaje
Abstrakt
Zaradenie práce