15. - 17.10.2020/Hotel Bellevue Horný Smokovec

41. výročná konferencia SSVPL

Vás pozýva na najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku

Registrácia

Na odborné podujatie vás pozývajú

  • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
    makara.peter@vpl.sk
    Prezident kongresu

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Vedecký výbor
MUDr. Bachledová Stanislava
Doc. MUDr. Belovičová Mária, PhD. mim. prof.
MUDr. Bendová Jana, PhD.
MUDr. Blahová Beáta
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Lipták Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH
MUDr. Matusová Mária
MUDr. Minarik Peter
Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD.
MUDr. Ostrovská Soňa
MUDr. Pekarovič Peter
MUDr. Resutíková Ľudmila
MUDr. Straková Jana
MUDr. Šimková Adriana

Organizačný výbor
MUDr. Peter Makara, MPH prezident
MUDr. Michaela Macháčová viceprezidentka
MUDr. Peter Pekarovič vedecký sekretár
MUDr. Peter Lipták riaditeľ sekretariátu
MUDr. Peter Lipovský predseda mladých praktikov

Odborný program
MUDr. Peter Makara, MPH,
E-mail: peter.makara@gmail.com
MUDr. Michaela Macháčová
E-mail: machacova@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov
MUDr. Jana Bendová
E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
LEKÁRSKA SEKCIA:
Grand Hotel Bellevue
Horný Smokovec 21
062 01 Vysoké Tatry


SESTERSKÁ SEKCIA:
Grandhotel Starý Smokovec
062 01 Vysoké Tatry

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v hoteli Grand Hotel Bellevue, Grand Hotel Starý Smokovec a v okolitých ubytovacích zariadeniach.
Ubytovanie zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Požiadavky na ubytovanie spolu s fakturačnými údajmi zasielajte na e-mail: marcela.idlbekova@idl.sk

Postery
Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.vpl2020.idl.sk, alebo www.ssvpl.sk.
Abstraktová zóna bude prístupná do 15. 6. 2020

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

PoplatkyRegistrácia do 30. 06. 2020Registrácia po 30. 06. 2020Registrácia na mieste
Lekár člen SSVPL* 40 EUR 50 EUR 60 EUR
Lekár nečlen SSVPL 90 EUR 100 EUR 110 EUR
Lekár mladý praktik 20 EUR 25 EUR 30 EUR
Sestra členka SKSaPA 15 EUR 20 EUR 25 EUR
Sestra nečlenka SKSaPA 20 EUR 20 EUR 35 EUR
Prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia Bezplatne Bezplatne Bezplatne

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 102020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID SLK alebo SKSaPA účastníka
Správa: Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na idl@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
30. 6. 2020 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
15. 6. 2020 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
30. 6. 2020 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na www.ssvpl.sk a www.vpl2020.idl.sk
18. 9. 2020 - uverejnenie definitívneho programu na www.vpl2020.idl.sk a www.ssvpl.sk

Registrácia

  • Pasívna účasť
Kontaktné údaje
Pozícia
Kontaktné údaje - pracovisko