21. - 22.08.2024/ Hotel Satel, Mnoheľova 826/5, 058 01 Poprad

42. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Registrácia na podujatie

42. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou,
ktorá bude pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky
MUDr., Mgr. Tatiany Červeňovej, MPH, MHA, Vás pozývajú:


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita


Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva

     

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita


Fakulta zdravotníckych studií  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Hlavné témy podujatia:

Témou konferencie bude Životný štýl a prevencia závislostí

  1. Látkové závislosti
  2. Nelátkové závislosti
  3. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu
  4. Variá

Súčasťou konferencie bude:

odovzdávanie ocenenia - plakety MUDr. Ivana Stodolu - za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku


VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Vedecký výbor konferencie:
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD.
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
PhDr. Mgr. Michal Vostrý, PhD.
prof. PhD. Michal Miovský, PhD.
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA , FRCPS
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH     Organizačný výbor konferencie:
     doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
     Mgr. Miroslava Zemanová, PhD.
     PaedDr. Vanda Kráľovská
     Mgr. Dominika Horváthová
     Ing. Lenka Molnárová
     Mgr. Beáta Orlická
     PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH

Organizačné zabezpečenie:
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Predpokladaný počet kreditov: 14

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Konferencia je určená pre:  
verejných zdravotníkov, lekárov, sestry, medicínsko-technických pracovníkov, sociálnych pracovníkov, verejných zdravotníkov, vedeckých pracovníkov, pedagógov

Miesto konania:
Hotel Satel, Mnoheľova 5, 058 01 Poprad

Registrácia - aktívna účasť
Prihlášky k aktívnej účasti - Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru v záložke Registrácia na podujatie - aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver) do 2000 znakov, veľkosť písma 12.

Abstraktová zóna bude prístupná do 30.06.2024

Registrácia - pasívna účasť
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie - pasívna účasť.

Rokovacie jazyky: 
Slovenčina, Čeština

Poplatky Úhrada účastníckeho poplatku do 15. 05. 2024 Úhrada účastníckeho poplatku po 15. 05. 2024Registrácia na mieste
Sestra – člen SKSaPA 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Sestra – nečlen SKSaPA 85 EUR 100 EUR 115 EUR
Sociálny pracovník 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Verejný zdravotník 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Vedecký pracovník 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Pôrodné asistentky 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Medicínsko-technický pracovník 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Lekár 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Iný zdravotnícky pracovník 60 EUR 70 EUR 80 EUR

Spôsob platby:

Platba kartou pri registrácii na účet I.D.L. Company, s r.o.

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 2122082024
Špecifický symbol:číslo v príslušnej komory
Sprava pre príjemcu: meno a priezvisko

Konferenčný poplatok zahŕňa:
náklady na prípravu konferencie, kredity SACCME,  zborník.

Ubytovanie:
Ubytovanie do Hotela Satel a strava účastníka  sa objednáva a platí pri registrácii na podujatie.
V prípade iného ubytovacieho zariadenia si každý účastník všetko individuálne zabezpečuje a hradí. 

Potvrdenie o účasti:
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovaným hodnotením príslušnej komory podľa platných predpisov mailom do 7 pracovných dní od ukončenia podujatia.


Dôležité termíny

30.06.2024 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
20.07.2024 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
31.7.2024 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť
  • Aktívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Stravovanie
Ubytovanie
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
Stravovanie: 0 EUR
Ubytovanie: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR
Kontaktné údaje
Abstrakt
Zaradenie práce
Pozícia - účastnícky poplatok
Stravovanie
Ubytovanie
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
Stravovanie: 0 EUR
Ubytovanie: 0 EUR
Suma k úhrade: 0 EUR