13. - 15.10.2022/Hotel Bellevue, Horný Smokovec

43. Výročná konferencia SSVPL

Najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku

Registrácia na podujatie

Na odborné podujatie vás pozývajú

  •  MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
    makara.peter@vpl.sk
    Prezident kongresu 
  •   MUDr. Michaela MacháčováViceprezidentka SSVPL

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
MUDr. Peter Makara, MPH prezident
MUDr. Michaela Macháčová viceprezidentka
MUDr. Peter Pekarovič vedecký sekretár
MUDr. Peter Lipovský predseda mladých praktikov

Odborný program
MUDr. Peter Makara, MPH,
E-mail: peter.makara@gmail.com

MUDr. Michaela Macháčová
E-mail: machacova@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov
MUDr. Jana Bendová
E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Vedecký výbor konferencie
MUDr. Bachledová Stanislava
Doc. MUDr. Belovičová Mária, PhD.mim. prof.
MUDr. Bendová Jana, PhD.
MUDr. Blahová Beáta
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
Prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD.
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH
MUDr. Matusová Mária
MUDr. Minarik Peter
Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD.
MUDr. Ostrovská Soňa
MUDr. Pekarovič Peter
MUDr. Resutíková Ľudmila
MUDr. Straková Jana
MUDr. Šimková Adriana

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v hoteli Grand Hotel Bellevue, Grand Hotel Starý Smokovec a v okolitých ubytovacích zariadeniach.
Ubytovanie zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Požiadavky na ubytovanie spolu s fakturačnými údajmi zasielajte na e-mail: marcela.idlbekova@idl.sk

Postery
Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk, alebo www.ssvpl.sk.
Abstraktová zóna bude prístupná do 15.6.2022

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

PoplatkyRegistrácia do 30. 06. 2022Registrácia po 30. 06. 2022Registrácia na mieste
LEKÁRI - členovia SSVPL* 50 EUR 60 EUR 70 EUR
LEKÁRI - nečlenovia SSVPL 100 EUR 110 EUR 120 EUR
LEKÁRI - Mladý praktik 25 EUR 30 EUR 35 EUR
SESTRY - členky SKSaPA 20 EUR 25 EUR 30 EUR
SESTRY - nečlenky SKSaPA 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia Bezplatne Bezplatne Bezplatne
Zdravotnícky laborant 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Farmaceutický laborant 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Technik pre zdravotnícke pomôcky 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Rádiologický technik 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Zubný asistent 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Dentálna hygienička 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Verejný zdravotník 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Nutričný terapeut 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Optometrista 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Očný optik 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Masér 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent) 25 EUR 30 EUR 35 EUR
Sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie 25 EUR 30 EUR 35 EUR

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby 
 Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 102022
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID účastníka  v príslušnej komore, napr. SLK, SKSaPA a pod.
Správa: Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
15. 6. 2022 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
30. 6. 2022 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
15. 7. 2022 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na www.ssvpl.sk a www.idl.sk
20. 9. 2022 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk a www.ssvpl.sk


Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť
  • Aktívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Kontaktné údaje
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby
Kontaktné údaje
Abstrakt
Zaradenie práce