12. - 14.10.2023/Hotel Bellevue, Horný Smokovec

44. Výročná konferencia SSVPL

Najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku

Registrácia na podujatie Program Zborník abstraktov Prehľadný program

Na odborné podujatie vás pozývajú

  •  MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
    makara.peter@vpl.sk
    Prezident kongresu 
  •   MUDr. Lipovský PeterViceprezident SSVPL

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
MUDr. Peter Makara, MPH prezident
MUDr. Peter Lipovský, viceprezident
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, vedecký sekretár 

vedecký sekretár
MUDr. Katarína Kováčová, predseda mladých praktikov

Odborný program
MUDr. Peter Makara, MPH,
E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

MUDr. Peter Lipovský
 E-mail: lipovsky@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA
E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk


Vedecký výbor konferencie
MUDr. Diana Baranová
Prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
MUDr. Bendová Jana, PhD., MPH, MBA
MUDr. Blahová Beáta, PhD.
MUDr. Jozef Čajka
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
Prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD.
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Kováčová Katarína
Prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD. MPH
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH
MUDr. Matusová Mária
Doc. MUDr. Minarik Peter, PhD., MSc., MPH
Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD., MSc., MPH
MUDr. Ostrovská Soňa
MUDr. Pekarovič Peter
MUDr. Resutíková Ľudmila
MUDr. Šimková Adriana, PhD.
MUDr. Rastislav Zanovit

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v hoteli Grand Hotel Bellevue, Grand Hotel Starý Smokovec a v okolitých ubytovacích zariadeniach.
Ubytovanie zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Požiadavky na ubytovanie spolu s fakturačnými údajmi zasielajte na e-mail: marcela.idlbekova@idl.sk

Postery
Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk, alebo www.ssvpl.sk.
Abstraktová zóna bude prístupná do 31.5.2023

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby - prezenčná forma
 Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 102023
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID účastníka  v príslušnej komore, napr. SLK, SKSaPA a pod.
Správa: Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Spôsob platby - on-line forma
Platba kartou priamo pri registrácii

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr piaty deň po dni kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
31. 5. 2023 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
30. 6. 2023 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
15. 7. 2023 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na www.ssvpl.sk a www.idl.sk
20. 9. 2023 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk a www.ssvpl.sk


Program

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť
  • Pasívna účasť online
  • Aktívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR
Kontaktné údaje
Abstrakt
Zaradenie práce