26. - 27.04.2024/RESIDENCE HOTEL Donovaly

5. DNI MLADÝCH PRAKTIKOV

Registrácia na podujatie PROGRAM PREDNÁŠAJÚCI (PDF) PREDNÁŠKY

Odborný garant:

 •  MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH
  prezident SSVPL
  prezident.ssvpl@ssvpl.sk
  Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 

Hlavné témy KONGRESU

 • Hypertenziológia: ambulantné meranie tlaku krvi  
 • Mikrobiológia: empirická liečba a antibiotiká 
 • Kardiológia: EKG kvíz
 • Ortopédia: bolesť kĺbov 
 • Neodkladné stavy a prvá pomoc
 • Digitalizácia ambulancie- novinky
 • LGBT a HIV problematika 

Workshopy

 • Vertigo
 • iné 


 •  MUDr. Katarína KováčováMUDr. Katarína Kováčová, MPH
  prezidentka mladých praktikov SSVPL
  kovacova@ssvpl.sk
  Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

PREDNAŠAJÚCI

MUDr. Daniel ALUŠÍK

MUDr. Daniel ALUŠÍK

Intervenčný kardiológ, pôsobiaci od roku 2013 v Kardiocentre Prešov, so zápalom pre EKG diagnostiku a manažment pacientov s akútnym koronárnym syndrómom a veľmi nadšený z akejkoľvek medziodborovej spolupráce v rámci zlepšovania kvality postgraduálneho medicínskeho vzdelávania na Slovensku.

Člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti a výboru Fóra mladých kardiológov. Posledných 10 rokov pracujúci najmä v oblasti invazívnej kardiológie, rád sa podieľajúci na rôznych národných odborných podujatiach a prednáškových aktivitách.

MUDr. Rudolf BLAHUTA

MUDr. Rudolf BLAHUTA

Medicínu študoval na Masarykovej univerzite v Brne, pôsobí na Slovensku ako sekundárny lekár na Klinike všeobecného lekára v nemocnici Agel Košice -Šaca.

Predstaví tému obezita a jej prepojenie s metabolickým syndrómom. Prednáškovou aktivitou inšpiruje ďalších mladých praktikov k aktívnej činnosti a angažovaniu v odbore všeobecné lekárstvo, v ktorom vidí veľkú perspektívu a rozvoj v budúcnosti.

MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.

MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.

Všeobecná lekárka pre dospelých KOM‑MEDIC, s. r. o. v Komárne Klinický mikrobiológ - príprava autovakcín a stock vakcín Členka výboru Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie Vedúca OPS pre prípravu ŠDTP v odbore klinická mikrobiológia pri MZ SR

Po skončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave nastúpila do laboratória klinickej mikrobiológie v Komárne kde pôsobila 18 rokov, z toho 10 rokov v pozícii medicínskej riaditeľky najväčšej siete mikrobiologických laboratórií HPL, spol. s r. o. Venovala sa klinickej mikrobiológii, mikrobiologickej kontrole kvality farmaceutických výrobkov a surovín, individuálnej príprave mikrobiálnych lyzátov tzv. autovakcín a stock vakcín, vzdelávacej, prednáškovej a publikačnej činnosti. V odbore klinická mikrobiológia získala dve atestácie. Titul PhD. obhájila v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy s prácou venovanej problematike individuálnej príprave mikrobiálnych lyzátov. V odbore všeobecné lekárstvo atestovala v novembri 2022 a od apríla 2023 je konateľkou a odbornou garantkou ambulancie všeobecného lekára pre dospelých KOM‑MEDIC, s. r. o. v Komárne. Klinickej mikrobiológii sa naďalej venuje v rámci výboru SSKM SLS a vo vlastnom laboratóriu na individuálnu prípravu mikrobiálnych lyzátov v Komárne.

MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD, MPH

MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD, MPH

Atestovaná angiologička, internistka, všeobecná lekárka, odborná asistentka na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity

Doktorát ukončila v odbore verejné zdravotníctvo. Ako členka výboru Slovenskej angiologickej spoločnosti je zodpovedná za spoluprácu so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva. Je členkou redakčnej rady viacerých lekárskych časopisov. Jej odborný záujem sa zameriava na prevenciu v angiológii a komunitnú medicínu.

Doc. MUDr. Slavomíra FILIPOVÁ, CSc., FESC.

Doc. MUDr. Slavomíra FILIPOVÁ, CSc., FESC.

Kardiologická klinika, Oddelenie neivazívnej kardiológie Ambulancia pre hypertenziu CE ESH, NÚSCH, a. s., Bratislava Čestná prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS Vysokoškolská učiteľka (pregraduálna aj postgraduálna pedagogika na LF), docentka v odbore vnútorné lekárstvo špecializácie (atestácie): vnútorné lekárstvo a kardiológia

V klinickej praxi sa venuje klinickej kardiológii, neinvazívnym vyšetrovacím postupom (elektrokardiografickým – EKG, EKG‑Holter, EKG‑mapovanie elektrického poľa srdca, záťažové EKG‑testovanie, VKG, vysokorozlišovacia elektrokardiografia) aj neelektrokardiografickým (AMTK). Publikácie v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách, prednášky doma a v zahraničí, viac ako 1900 citácií v impaktovanej literatúre (podľa Medscape a Research Gate). Systematicky sa vyše 15 rokov venuje neinštitucionálnemu postgraduálnemu vzdelávaniu všeobecných lekárov pre dospelých SSVPL SLS (oblasti: artériová hypertenzia, koronárna choroba srdca, preventívna kardiológia, interaktívne EKG‑workshopy, semináre o AMTK a predoperačných vyšetreniach a pod.).

Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc.

Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc.

I. interná klinika LF UK a UN Bratislava Fakulta zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava Viceprezident Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS Vysokoškolský učiteľ, profesor v odbore vnútorné lekárstvo

V klinickej praxi sa venuje neinvazívnym metodikám kardiovaskulárnej funkčnej diagnostiky: Holter EKG, AMTK, echokardiografia, ergometrické testy, transkutánna oxymetria. Publikačná činnosť so zameraním predovšetkým na artériovú hypertenziu, tromboembolickú chorobu, srdcové arytmie a syndróm diabetickej nohy.

Doc.MUDr.Milan GROFIK, PhD.

Doc.MUDr.Milan GROFIK, PhD.

Neurológ Podpredseda Extrapyramídovej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti

Pracuje na Neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin ako vedúci lekár Centra pre extrapyramídové ochorenia a ako lekár Centra pre neuromuskulárne ochorenia, súčasne je konziliárnym lekárom v odbore neurológia pre Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni. Vedie pregraduálnu a postgraduálnu výučbu v odbore neurológia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Dlhodobo sa venuje vzdelávaniu nielen neurológov, ale aj praktických lekárov a farmaceutov. Oblasťami profesionálneho záujmu je neuromuskulárna oblasť, vrátane elektromyografie,extrapyramídová problematika a výskum a využitie magnézia v neurológii.

MUDr. Tomáš HAVRAN

MUDr. Tomáš HAVRAN

Tomáš sa s vášňou pozerá do budúcnosti a spája inovatívne technológie, medicínu a vzdelávanie

Od roku 2016 sa venuje medicínskemu vzdelávaniu. V tomto období organizoval program zameraný na rozvoj mäkkých zručností a leadershipu pre študentov a lekárov. Bol súčasťou digitálnej lekárskej fakulty EDU, kde sa aktívne podieľal na tvorbe kurikula a rozvoji didaktiky. Dnes vedie Inštitút mladých lekárov a Projekt MD, ktorých cieľom je podporovať medikov a mladých lekárov na ich ceste k úspešnej a naplňujúcej kariére.

MUDr. Henrich HAZUCHA

MUDr. Henrich HAZUCHA

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Hriňová, www.lekarhrinova.sk

Názov workshopu: Efektívne manažovaná ambulancia rurálneho typu. Čo to je a ako to dosiahnuť?

MUDr. Zdeněk JAROLÍMEK

MUDr. Zdeněk JAROLÍMEK

Ortopéd Člen SOTS (Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť) Člen SOFAS (Slovak Orthopaedic Foot and Ankle Society) Lektor kurzov prvej pomoci

Absolvent štúdia na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzite v Brne. Aktuálne pracuje ako sekundárny lekár na Klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny v Nemocnici Agel Košice-Šaca. Podrobnejšie sa zameriava na problematiku nohy a členka, ktorej by sa v budúcnosti chcel venovať. Aktívne sa zúčastňuje na slovenských a zahraničných konferenciách. Pôsobí aj ako lektor kurzov prvej pomoci a dozorujúci lekár na športových podujatiach.

Prof. MUDr. PhDr. Peter KALANIN, PhD.

Prof. MUDr. PhDr. Peter KALANIN, PhD.

Od roku 2016 je prednostom Kliniky všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnice AGEL Košice -Šaca, a. s. Od roku 2023 pôsobí ako krajský odborník pre všeobecné lekárstvo v Košickom samosprávnom kraji, je garantom predmetu Všeobecné lekárstvo a Odborná prax zo všeobecného lekárstva pre 5. ročník v študijnom programe všeobecné lekárstvo a General Medicine.

Okrem prednáškovej a vedeckej činnosti sa venuje vzdelávaniu a motivácii mladých všeobecných lekárov, zvýšeniu atraktivity oboru medzi mladými všeobecnými lekármi a nástupu novej generácie.

Doc.MUDr. Tomáš KOLLER, PhD.

Doc.MUDr. Tomáš KOLLER, PhD.

Gastroenterológ, hepatológ Člen výboru a vedecký sekretár Slovenskej hepatologickej spoločnosti Člen projektu Sirius - skríning chorôb pečene na Slovensku

Lekársku fakultu UK ukončil v 1998. Špecializačnú skúšku v odbore Hepatológia absolvoval v roku 2009. Skúsenosti v zahraničí získaval v rokoch 2003-2004 počas pôsobenia na oddelení hepato -gastroenterológie v Hospital St. Antoine v Paríži. Aktuálne pracuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Svoju pozornosť venuje klinickej, vedeckej a prednáškovej činnosti doma a v zahraničí, osvete o chorobách pečene v odbornej a laickej verejnosti a medziodborovej spolupráci.

MUDr. Katarína KOVÁČOVÁ, MPH

MUDr. Katarína KOVÁČOVÁ, MPH

Nefrologička Všeobecná lekárka pre dospelých v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šali Národný delegát EYFDM (European Young Family Doctors Movement) pre Slovensko Člen výboru SSVPL, predsedkyňa sekcie Mladých praktikov

Klinické skúsenosti v oblasti internej medicíny získala v zahraničí na Univerzitnej klinike v Aachene, Nemecko- špecializácia v odbore nefrológia. Od roku 2021 sa venuje všeobecnému lekárstvu na Slovensku. Svoj záujem venuje prednáškovej činnosti a vzdelávaniu začínajúcich všeobecných lekárov. Medzi oblasti záujmu patrí mikrobiológia a antibiotiká v ambulancii všeobecných lekárov, hepatológia a sonografia. Je členkou odbornej pracovnej skupiny Klinická mikrobiológia II. pri tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupov z dielne MZ SR.

MUDr. Stela LAJTÁROVÁ

MUDr. Stela LAJTÁROVÁ

Všeobecná lekárka v atestačnej príprave. Absolventka štúdia na Lekárskej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Aktuálne pôsobí na Klinike všeobecného lekárstva Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Svoj záujem o dermatovenerológiu preklenula do všeobecného lekárstva.

MUDr. Peter LIPOVSKÝ

MUDr. Peter LIPOVSKÝ

Viceprezident SSVPL Akreditovaný školiteľ SZU pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov Školiteľ pregraduálneho vzdelávania študentov LF UK Prednášateľ na domácich a zahraničných odborných podujatiach VLD Majiteľ a konateľ siete ambulancií pre deti, dorast a dospelých

Líder a lekár s relevantnými poznatkami a skúsenosťami v medicíne a farmácii, s preukázateľnými úspechmi v obchode, marketingu a vzdelávaní. Venuje sa víziám a inováciám v zdravotníctve, neustálemu odbornému rastu seba i svojich spolupracovníkov.

MUDr. Zuzana MAČUDOVÁ

MUDr. Zuzana MAČUDOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých v Poprade, Profi VLD, s. r. o. Členka výboru Infodoktor, o.z a hlavná manažérka pre tvorbu edukačných materiálov pre pacientov

Pracuje ako všeobecná lekárka pre dospelých. Venuje sa publikačnej a prednáškovej činnosti, pretože ju zaujala myšlienka kolegu, všeobecného lekára, ktorý tvrdí, že je dôležité sa celoživotne vzdelávať, ale ešte záslužnejšie je podeliť sa o nadobudnuté vedomosti. Predmetom jej záujmu je oblasť posudkovej činnosti v ambulancii všeobecného lekára, diferenciálna diagnostika kašľa a synkopy, edukácia pacientov o odvrátiteľných rizikách chorôb obehovej sústavy. Vo voľnom čase sa venuje horskej cyklistike.

MUDr. Peter MARKO, MPH

MUDr. Peter MARKO, MPH

Akreditovaný školiteľ rezidentov všeobecného lekárstva Školiteľ asistentov podpory zdravia v národnom programe Zdravé regióny Podpredseda Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR

Všeobecný lekár pre dospelých z podtatranskej obce Veľká Lomnica s praxou 25 rokov. Spoluzakladateľ projektu Zdravé komunity od roku 2007. Koučuje asistentov podpory zdravia pre terénnu prácu v marginalizovaných Rómskych komunitách. Lektor v projektoch zdravia ACEC. Odborný garant pre liečbu obezity pacientského edukačného portálu www.kapitolyozdravi.sk Prezident Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok. Člen redakčnej rady odborných časopisov Via Practica, Revue medicíny v praxi, webového portálu www.infodoktor.sk

MUDr. Mgr. Silvia MASARYKOVA, MPH

MUDr. Mgr. Silvia MASARYKOVA, MPH

Všeobecná lekárka pre dospelých v Bratislave Koordinátor zahraničných aktivít Mladých Praktikov Školiteľ LF UK v Bratislave - stáže z predmetu Všeobecné lekárstvo pre 5. ročník študentov medicíny

Od roku 2021 po absolvovaní rezidentského programu pracuje na ambulancii všeobecného lekára v Bratislave v Petržalke. Okrem práci na ambulancii sa venuje študentom všeobecného lekárstva LF UK. Aktívne sa zúčastnila na konferencii WONCA 2022 v Londýne, v Salzburgu na Seminar in Family Medicine vo februári 2023 sa so svojou prezentáciou dostala do TOP 5 najlepších prezentácii. Zameriava sa na preventívnu medicínu.

MUDr. Ema MÍZNEROVÁ

MUDr. Ema MÍZNEROVÁ

Atestáciu v oblasti internej medicíny a všeobecného lekárstva získala vo Švajčiarsku

Okrem plánovania vlastnej ambulancie všeobecného lekára pracuje ako vedúca lekárka na OUM Nemocnice Bory a ako internistka na kardiologickej ambulancii v Bratislave. Pred atestáciou sa venovala aj vedeckej a publikačnej činnosti v obore gastroenterológia na V. internej klinike UNB v Bratislave. Jej základnou túžbou je povzniesť meno všeobecného lekára na Slovensku, rozšíriť jeho kompetencie, najmä v oblasti sonografie, ORL, fyzioterapie, psychiatrie, podobne ako je to v zahraničí.

MUDr. Ľubomír MOLČAN, Msc.

MUDr. Ľubomír MOLČAN, Msc.

Predseda dozornej rady SSVPL Majiteľ a konateľ ambulancií všeobecného lekára pre dospelých s akreditáciu postgraduálnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo pre LF UPJŠ Košice a SZU Bratislava

Atestovaný v odbore všeobecné lekárstvo a urgentná medicína. Dlhoročné skúsenosti z práce na ambulanciách záchrannej zdravotnej služby v prešovskom a košickom kraji od roku 2012 ako vedúci lekár RLP/MIJ v Michalovciach a Prešove. Dlhoročný lektor kurzov prvej pomoci pre zdravotníckych pracovníkov aj laikov. Nositeľ Zlatého záchranárskeho kríža. Vzdelanie v medicínskej aj v ekonomickej oblasti, silnou stránkou je rýchla analýza a riešenie problému a rozhodovanie v krízových situáciách. Člen výboru SSVPL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY ÚČASTI
Podujatie je určené iba pre mladých praktikov, t. j. lekárov zaradených do atestácie, alebo do 5 rokov od atestácie

KREDITNÉ HODNOTENIE
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci obdržia nasledujúci počet kreditov

Pasívna účasť:
Piatok 26.4.2024 – 5 kredity
Sobota 27.4.2024 – 8 kreditov

Aktívna účasť:
Autor prednášky – 10 kreditov
Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Miesto konania
RESIDENCE HOTEL Donovaly
Donovaly 15

* Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený poplatok na rok 2024.
Bližšie info o členstve a úhrade členského nájdete na www.ssvpl.sk

Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie (dve osoby na izbe), stravovanie počas celého podujatia ( večera,  obed, coffee break a raňajky).

REGISTRÁCIA
Piatok 26.4.2024 od 13.30 hod. | Sobota 27.4.2024 od 8.00 hod.

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania je možná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár je prístupný na stránkach: www.idl.sk  a www.ssvpl.sk 

Ubytovanie (dve osoby na izbe) a stravovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom.  

Spôsob platby
Platobnou kartou pri on-line registrácii na účet I.D.L. Company, s.r.o

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk . Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.


Účastnícky poplatok je nevratný.


PROGRAM

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Ubytovanie
Mám záujem o ubytovanie
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

benela.png      


btl-logo-rect.png     


1.jpg