11. - 12.06.2021/Bardejovské kúpele Kongresový Hotel Alexander - Konferencia určená pre lekárov, zdravotné sestry a medicínsko-technických pracovníkov

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Pozvánka na seminár

Registrácia na podujatieProgram

Na odborné podujatie vás pozývajú

 
  •   MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL PREZIDENT KONGRESU 
  •  
  •   Doc. MUDr. Maria Belovičová, PhD. mim. prof., prezidentka SSPO VEDECKÝ SEKRETÁR 

Hlavné témy Podujatia

  • Pečeň a metabolický syndróm
  • Kognitívno-behaviorálny prístup v liečbe obezity
  • Deti a obezita
  • Problematika výživy u pacientov s obezitou
  • „Mozaika“ diagnóz pri metabolickom syndróme

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

                   

Prezident kongresu

MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
makara.peter@vpl.sk

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Ján Kaňuch

Vedecký sekretár

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

Vedecký výbor

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Prim. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc.
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. (Praha)
Doc. MUDr. Kuricová - Čiljaková
MUDr. Peter Makara, MPH
PhDr. Iva Málková (Praha)
assoc. Prof. Ivan S. Mironyiuk (Ukrajina)
Doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD.

                   

                                           

                   

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890
                   

                   

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk                    

Počet kreditov 16

organizujeVŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania

Bardejovské kúpele
Kongresový Hotel Alexander

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov kongresu zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Abstrakty

Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.obezitologia.idl.sk

Abstraktová zóna bude prístupná do 15. 4. 2021.
Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Účastnícky poplatok poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov.
V prípade ON-LINE technické zabezpečenie elektronickej registrácie.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL, SSPO a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby 
 Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 1112062021
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím: ekonom@idl.sk
 Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
 Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
15. 4. 2021 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 4. 2021 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
15. 4. 2021 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
30. 4. 2021 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
31. 5. 2021 - uverejnenie definitívneho programu na www.obezitologia.idl.sk

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko