24. - 25.06.2022/Hotel Grand, Jasná

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDROMU

CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM

Registrácia na podujatie Program (PDF) Abstrakty (PDF) 1. Info (PDF)

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  makara.peter@vpl.sk
  Prezident kongresu
 • Doc. MUDr. Maria Belovičová Prof. MUDr. Maria Belovičová, PhD. mim. prof., prezidentka SSPO
  mriab9@gmail.com
  Vedecký sekretár

Hlavné témy podujatia:

 1. Komplikácie aterosklerózy pri metabolickom syndróme
 2. Dyslipoproteinémia – prevencia, diagnostika a liečba
 3. Internistický kaleidoskop
 4. Výživa a jej vplyv na vznik civilizačných ochorení
 5. Verejno-zdravotnícky pohľad na prevenciu a liečbu obezity
 6. Tandem lekár-sestra v liečbe pacientov s metabolickým syndrómom
 7. Varia

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Ján Kaňuch

Vedecký sekretár
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Vedecký výbor konferencie
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD.
Prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Prof. MUDr. Martin Haluzík,DrSc. (Praha)
Prof. dr. hab. n. med. Marek Hartleb (Katowice)
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc.
Prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
MUDr. Peter Makara, MPH
PhDr. Iva Málková (Praha)
Prof. Ivan S. Mironyiuk (Ukrajina)

Prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
Doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD.

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
 Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

organizuje


Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL,
Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie SSPO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Hotel Grand, Jasná

Prihlášky k aktívnej účasti: Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 31.3.2022

Registrácia pasívna účasť:
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Spôsob platby:

Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s r.o.


IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 2425062022
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Sprava pre príjemcu: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok zahŕňa:
kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze jednotlivých komôr a majú uhradený členský poplatok na rok 2022

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.
Poplatok za zmenu účastníka 10,- Eur

Ubytovanie:
Ubytovanie pre účastníkov podujatia zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Potvrdenie o účasti:
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovaným hodnotením príslušnej komory podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti bude vydávané na konci podujatia.
Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
31. 3. 2022 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 4. 2022 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
15. 4. 2022 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
30. 4. 2022 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
31. 5. 2022 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk

Program (PDF)

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Suma k úhrade 0 EUR