21. - 22.04.2023/Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

OBLIČKY A METABOLICKÝ SYNDRÓM

Registrácia na podujatie Program (PDF) Abstrakty (PDF)

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  prezident.ssvpl@ssvpl.sk
  Prezident kongresu
 • Doc. MUDr. Maria Belovičová Prof. MUDr. Maria Belovičová, PhD. , prezidentka SSPO
  mriab9@gmail.com
  Vedecký sekretár

Hlavné témy podujatia:

 1. Kardiologické komplikácie u pacientov s obezitou
 2. Diabetes a obezita
 3. Pacient s obezitou z pohľadu internistu
 4. Výživa v obezitológii
 5. Dermatologická problematika u obéznych pacientov
 6. Verejné zdravotníctvo a boj s pandémiou obezity
 7. Ošetrovateľstvo a obezita
 8. Kazuistiky z obezitológie
 9. Workshopy s praktickými ukážkami diagnostiky obezity a jej komplikácií

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Ján Kaňuch

Vedecký sekretár
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Vedecký výbor konferencie
Doc. MUDr.  Igor Andrašina, CSc.
Doc. PhDr. et Bc. Jozef Babečka, PhD.
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD. MPH
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. MBA
MUDr. Katarína Dostálová, PhD. MPH
Dr. hab.n.med. Jaroslaw Drobnik, PhD. (Wroclaw) 
Doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. MPH
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD. MHA mim. prof.
MUDr. Jozef Chovanec
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH
Prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.
Doc. MUDr.  Pavel Kohout, PhD. (Praha)
MUDr. Peter Makara, MPH
Prof. Ivan S. Mironyiuk MD. PhD. (Ukrajina)
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH mim. prof. - prorektor SZU Bratislava
Doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD. MBA. mim. prof.
Prim. MUDr. Petra Šrámková, PhD. (Praha)
Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD. MPH

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
 Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

organizuje

Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie SSPO

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL,

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania: Kongresový hotel Alexander

Prihlášky k aktívnej účasti: Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 28.2.2023

Registrácia pasívna účasť:
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Spôsob platby:

Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s r.o.


IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol:  2122042023
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Sprava pre príjemcu: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok zahŕňa:
kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze jednotlivých komôr a majú uhradený členský poplatok na rok 2023

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.
Poplatok za zmenu účastníka 10,- Eur

Ubytovanie:
Ubytovanie pre účastníkov podujatia zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Potvrdenie o účasti:
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovaným hodnotením príslušnej komory podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti bude vydávané na konci podujatia.
Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
28. 2. 2023 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 3. 2023 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
15. 3. 2023 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
18. 4. 2023 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
10. 4. 2022 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk

Program (PDF)

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR