19. - 20.04.2024/Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

VÝŽIVA A METABOLICKÝ SYNDRÓM

Registrácia na podujatie ABSTRAKTY (PDF) PROGRAM (PDF) PODUJATIE PODPORILI

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  prezident.ssvpl@ssvpl.sk
  Prezident kongresu
 • Doc. MUDr. Maria Belovičová Prof. MUDr. Maria Belovičová, PhD. , prezidentka SSPO
  mriab9@gmail.com
  Vedecký sekretár
 • Kongres určený pre lekárov, sestry, verejných zdravotníkov, vedeckých pracovníkov, asistentov výživy a medicínsko-technických pracovníkov. 

Hlavné témy podujatia:
VÝŽIVA A METABOLICKÝ SYNDRÓM
Nosné témy podujatia: 

 • Výživa ako prevencia metabolického syndrómu
 • Výživa a onkologické ochorenia
 • Obezita ako chronické ochorenie
 • Imunita a metabolický syndróm
 • Kardiovaskulárne komplikácie u pacientov s metabolickým syndrómom
 • Dermatologická problematika u obéznych pacientov
 • Verejné zdravotníctvo a boj s pandémiou obezity
 • Ošetrovateľstvo a obezita
 • Varia

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Ján Kaňuch

Vedecký sekretár
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Vedecký výbor konferencie
Doc. PhDr. Jozef Babečka,
Doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Jana Bendová, PhD. MPH.MBA
Dr. hab.n.med. Jaroslaw Drobnik, PhD. uniw. prof. (Vroclav)
Doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. MPH
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD. MHA
Doc. Ing. Martina Gažarová, PhD.
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH
Prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD
Prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. (Praha)
MUDr. Peter Makara, MPH
Prof. MUDr. Ivan Mironyuk, PhD. (Užhorod, Ukraina)
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH (prvá prorektorka SZU a dekan FVZ SZU)
Doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD., MBA, univ. prof.
Prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, PhD. (Vroclav)
MUDr. Petr Sucharda, CSc. (Praha)
Prof. ThDr. Peter Vansač, PhD. Dr.h.c.
Prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD. MPH

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
 Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

organizuje

Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie SSPO

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL

Slovenská zdravotnícka univerzita SZU


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania: Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

Prihlášky k aktívnej účasti: Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 28.2.2024

Registrácia pasívna účasť:
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Účastnícky poplatok zahŕňa:
kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze jednotlivých komôr a majú uhradený členský poplatok na rok 2024

Ubytovanie:
Ubytovanie pre účastníkov podujatia zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Potvrdenie o účasti:
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovaným hodnotením príslušnej komory podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti bude posielané mailom na mail uvedený pri registrácii na podujatie.
Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
11.2.2024 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
  3.3.2024 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
  2.4.2024 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
  7.4.2024 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
  8.4.2024 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk

Spôsob platby:

Platba kartou pri on-line registrácii účet I.D.L. Company, s r.o.
Ak ste sa už registrovali k 5.2.2024 a zaškrtli možnosť úhrady prevodom, uhraďte na nižšie uvedený účet.


IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 1920042024
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Sprava pre príjemcu: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.
Poplatok za zmenu účastníka 10,- Eur

ABSTRAKTY (PDF)

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR