08.03.2024/Ústav Bl. Z. G. Mallu KOŠICE, ul. Hlavná č. 89

MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K PREVENCII V KONTEXTE OŠETROVATEĽSKÝCH, SOCIÁLNYCH A VEREJNO-ZDRAVOTNÍCKYCH ASPEKTOV

Registrácia na podujatie Predbežný program 1. Info (PDF)


Na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Vás pozývajú:

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA, N. O.
Ústav Bl. Z. G. Mallu Košice

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
v Bratislave

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd,
Zlín, Česká republika

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA Katolíckej univerzity
v Ružomberku

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK   

SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV medicínsko-technických pracovníkov

REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SO SÍDLOM v Michalovciach


Hlavné témy podujatia:

  1. Prevencia hromadne sa vyskytujúcich infekčných a neinfekčných ochorení – aktuálne trendy
  2. Prevencia v ošetrovateľstve
  3. Možnosti prevencie v sociálnej práci
  4. Prevencia vo verejnom zdravotníctve
  5. Interdsciplinárny pohľad na prevenciu
  6. Varia

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Vedecký výbor konferencie:
prof. PhDr. Ing. Ladislav BUČKO, PhD. (rektor VŠZaSP)
doc. PhDr. Jozef BABEČKA, PhD.
doc. RNDr. Daniela BARKASI, PhD
PhDr. Richard BÁRTA, PhD., MPH
prof. MUDr. Mária BELOVIČOVÁ, PhD.
Doc. PhDr. Mgr. Eva DIRGOVÁ, PhD.
MUDr. Oleksandr DOBROVANOV, PhD. univ.doc.
Dr. hab.n.med. Jaroslaw DROBNIK, PhD. uniw. prof. (Wroclaw)
Mgr. Rastislav HOCHMAN
PhDr. Viera IVANKOVÁ, PhD.
Prof. MVDr. Peter JURIŠ, CSc.
Prof. MVDr. Tatiana KIMÁKOVÁ, PhD.
prof. MUDr. Ivan MIRONYUK, PhD. (Užhorod, Ukraina)
Doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH.
doc. PhDr. Mária POPOVIČOVÁ, PhD., MBA, univ. prof.
Prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, PhD. (Wroclaw)
prof. MUDr. Anna SABOVÁ, DrSc.
Mgr. Stanislav SABO, PhD.
PhDr. Mgr. Petr SNOPEK, PhD., MBA
(Zlín, ČR)
prof. MUDr. Zdenko TOMIČ, PhD.
Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech TKÁČ, PhD.
prof. ThDr. Peter VANSAČ, PhD. Dr.h.c.

Organizačný výbor konferencie:
Prof. MVDr. Peter JURIŠ, CSc.
doc. PhDr. Jozef BABEČKA, PhD.
doc. RNDr. Mgr. Daniela BARKASI, PhD.
PhDr. Richard BÁRTA, PhD., MPH
prof. MUDr. Mária BELOVIČOVÁ, PhD.
Doc. PhDr. Mgr. Eva DIRGOVÁ, PhD.
PhDr. Viera IVANKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Mária POPOVIČOVÁ, PhD., MBA, univ. prof.
Mgr. Stanislav SABO, PhD.
PhDr. Mgr. Petr SNOPEK, PhD., MBA

Organizačné zabezpečenie:
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
 Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Počet kreditov 8

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Konferencia je určená pre: 
sestry, pôrodné asistentky, medicínsko-technických pracovníkov, sociálnych pracovníkov, verejných zdravotníkov, vedeckých pracovníkov

Rokovacie jazyky:
Slovenčina, Čeština, Ruština, Ukrajinčina, Angličtina, Poľština

Miesto konania: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Ústav Bl. Z. G. Mallu Košice, ul. Hlavná č. 89 (v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach)

Registrácia aktívna účasť:
Prihlášky k aktívnej účasti - Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 01.02.2024

Registrácia pasívna účasť:

Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

PoplatkyÚhrada účastníckeho poplatku do 29. 02. 2024Úhrada účastníckeho poplatku po 29. 02. 2024Registrácia na mieste
Sestra – člen SKSaPA 30 EUR 45 EUR 50 EUR
Sestra – nečlen SKSaPA 45 EUR 65 EUR 70 EUR
Sociálny pracovník 30 EUR 45 EUR 50 EUR
Verejný zdravotník 30 EUR 45 EUR 50 EUR
Vedecký pracovník 30 EUR 45 EUR 50 EUR
Pôrodné asistentky 30 EUR 45 EUR 50 EUR
Medicínsko-technický pracovník 30 EUR 45 EUR 50 EUR

Spôsob platby:

Platba kartou pri registrácii na účet I.D.L. Company, s r.o. / platba kartou.
Ak ste sa už registrovali k 5.2.2024 a zaškrtli možnosť úhrady prevodom, uhraďte na nižšie uvedený účet:


IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol:  08032024
Špecifický symbol:číslo v príslušnej komory
Sprava pre príjemcu: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok zahŕňa:
kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze jednotlivých komôr a majú uhradený členský poplatok na rok 2023

V prípade, že požadujete vystaviť k úhrade faktúru zašlite fakturačné údaje najneskôr do 5 pracovných dní na mail: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Ubytovanie:
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne v okolitých hoteloch, alebo môže požiadať o zabezpečenie I.D.L. Company s r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Potvrdenie o účasti:
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovaným hodnotením príslušnej komory podľa platných predpisov mailom do 7 pracovných dni od ukončenia podujatia.


Dôležité termíny
31.1.2024 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
  5.2.2024 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
12.2.2024 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
29.2.2024 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk 

Predbežný program

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Požadujem zaslanie faktúry
Suma k úhrade 0 EUR