XLI. výročná konferencia SSVPL a možnosť sústavného vzdelávania sestier

Celoživotné sústavné vzdelávanie patrí k jednej z foriem vzdelávania. Je veľmi žiaduce najmä v profesiách vyžadujúcich systematické obnovovanie vedomostí s cieľom skvalitniť určité služby, čo v našom prípade predstavuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podľa platnej legislatívy sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. § 42.

Tradíciou je, že sestry prevažne z ambulancií všeobecných praktických lekárov sú účastníkmi konferencií, ktoré na vysokej odbornej úrovni organizuje SSVPL každoročne vo Vysokých Tatrách. Pandémia COVID-19 zmenila toto podujatie z prezenčnej na dištančnú formu. Myšlienka ochrany verejného zdravia sa stala témou číslo jedna v celom spektre života, a bola súčasťou aj tejto konferencie. V minulosti nebolo také dôležité diskutovať o interdisciplinárnych témach ako teraz, keď sa naprieč celým spektrom odborov v ambulantnej sfére vedie aktívne diskusia o zápase s nákazou COVID-19.

Ako reakcia na nákazu, ktorá nás núti k prijímaniu ráznych opatrení pre posilnenie ochrany verejného zdravia, sa forma vzdelávania musela transformovať do digitálneho prostredia.  Organizátori a technici vytvorili tri virtuálne štúdiá, ktoré prenášali prenos do pohodlia domova. Účastníci konferencie tak mohli prenos z jednotlivých štúdií sledovať na svojich telefónoch, počítačoch, tabletoch, a podľa programu sa virtuálne prechádzať medzi troma kongresovými sálami. Transformácia vzdelávania do digitálnej podoby bola pre nás nielen novou skúsenosťou, ale asi aj spôsobom, na ktorý si postupne budeme musieť zvykať.

V priebehu slávnostného otvorenia konferencie sa mi dostalo cti stať sa krstnou matkou sesterskej časti odbornej publikácie s názvom Odvrátiteľné riziká chorôb obehovej sústavy, edukácia sestrou. Za účasti prezidenta SSVPL MUDr. Petra Makaru, MPH a autora publikácie MUDr. Ahmadullaha Fathiho bolo toto dielo krstom uvedené do života. Zrod tejto publikácie nás potešil, keďže v dostupnej odbornej literatúre je prvou lastovičkou takéhoto zamerania. Táto publikácia nemohla byť v lepšom čase vydaná, pretože aj koncepcia MF SR v dokumente Moderné a úspešné Slovensko do roku 2030 počíta so zvýšením kompetencie všeobecných lekárov a sestier, kde práve takýto druh odbornej literatúry bude nápomocný pre zvýšenie vedomostí kompetentných zdravotníckych pracovníkov v oblasti edukácie.

Nevýhodou konferencie v online platforme, hodnotená účastníkmi, bola absencia fyzického kontaktu, keď v minulosti boli práve takéto podujatia vyhľadávané z dôvodu obnovy sociálnych kontaktov. Pre prednášateľov bolo novou skúsenosťou to, že museli prednášať pred televíznymi kamerami, čo do určitej miery mohlo pôsobiť diskomfort prednášateľa. Zároveň však ocenili možnosť interaktívnych reakcií poslucháčov. Za prísnych hygienických opatrení odznelo množstvo vynikajúcich odborných prezentácií v priebehu troch dní, kde súbežne v troch sálach 1 312 lekárov a sestier malo možnosť získať aktuálne informácie a reagovať tak na dynamické zmeny. Ako každý rok, aj tento bola zachovaná medzinárodná účasť, kde mienkotvorní odborníci zo siedmich krajín prezentovali svoje skúsenosti. Najviac diskutovanou témou bol manažment pacientov s COVID-19 v ambulanciách všeobecných praktických lekárov.

Za odbornú sekciu ambulantných sestier a pôrodných asistentiek ďakujem aktívnym účastníkom za ich vynaloženú námahu pricestovať a zúčastniť sa, či za prípravu videoprezentácie. Ak by som mala právo zhrnúť túto aktivitu sústavného vzdelávania, XLI. výročná konferencia SSVPL prebehla úspešne a organizátorom patrí uznanie a vďaka.

PhDr. Zuzana Gavalierová,
predsedníčka Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA