06. - 07.10.2022/M Aréna, Kongresové centrum Prešov, Švábska 22, Prešov

Jesenný kongres SOTS 2022

Pozvánka na konferenciu

Registrácia na podujatie Program (PDF) Partneri podujatia (PDF) 1. Info (PDF)

Na odborné podujatie vás pozývajú

Vážene kolegyne a kolegovia,

Dovoľujeme si vás pozvať na Jesenný kongres SOTS 2022, ktorá sa bude konať v M Arene Prešov, v dňoch 6. – 7.10.2022. Organizácia podujatia bola pridelená Ortopedickej klinike FNsP J. A. Reimana v Prešove pri príležitosti 80. výročia existencie Ortopedického oddelenia v Prešove. Hlavnou témou kongresu bude Ramenný kĺb od artroskopie po TEP. Súčasťou programu bude aj Fórum mladých ortopédov, sekcia Ambulantných ortopédov, sekcia sestier a fyzioterapeutov a taktiež Vária.

  • MUDr. Ján Kľoc, PhD. Prednosta ortopedickej kliniky, FNsP Prešov 
  • MUDr. Igor Smolko PhD., MPH Primár ortopedického oddelenia, FNsP Prešov 

Hlavné témy podujatia:

  1. Ramenný kĺb od artroskopie po TEP
  2. Varia
  3. Sekcia mladých ortopédov
  4. Sekcia ambulantných ortopédov
  5. Sekcia sestier a fyzioterapeutov

Vedecký, organizačný výbor a sekretariát podujatia

Prezident kongresu
Prof. MUDr. Milan Kokavec PhD., MPH

Vedecký sekretár
MUDr. Ján Kľoc PhD.

Organizačný výbor
MUDr. Igor Smolko PhD., MPH
MUDr. Peter Kňazovický, MBA
MUDr. Ján Kľoc ml.
Mgr. Božena Maťašová, MPH
PhDr. Božena Sokolová, MPH

MUDr. Ľubomír Jacko, PhD., MBA

Mgr. Nikoleta Minárová

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
M Aréna., Kongresové centrum Prešov, Švábska 22, PrešovRegistrácia pasívna účasť
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov podujatia zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Prihlášky k aktívnej účasti

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Abstrakty. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver) do 300 slov, veľkosť písma 12

 Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení/nezaradení práce. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 30. 06. 2022

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovaným hodnotením príslušnej komory podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti bude vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
21. 08. 2022 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 09. 2022 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
20. 09. 2022 - termín zverejnenia odborného programu na webe
26. 08. 2022 - posledný termín pripísania platby včasného účastníckeho poplatku na vyššie uvedený bankový účet

Poplatky Úhrada účastníckeho poplatku do 26. 08. 2022 Úhrada účastníckeho poplatku po 26. 08. 2022 Registrácia na mieste
Lekár člen SOTS 90 EUR 110 EUR 130 EUR
Lekár nečlen SOTS 110 EUR 130 EUR 150 EUR
Sestra člen SKSaPA 25 EUR 35 EUR 45 EUR
Sestra nečlen SKSaPa 35 EUR 45 EUR 55 EUR
Fyzioterapeut člen SKF 25 EUR 35 EUR 45 EUR
Fyzioterapeut nečlen SKF 35 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník 35 EUR 45 EUR 55 EUR

Spôsob platby:

Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s r.o.


IBAN: SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol:  0506102022
Špecifický symbol: číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Sprava pre príjemcu:  meno a priezvisko

Účastnícky poplatok
Zahŕňa: kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.
 Poplatok za zmenu účastníka 10,- Eur

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Kontaktné údaje
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby